1 2 3 4

แบบปฏิทินภาพชุดเล็ก ปี 2556
ภาพชุดเล็ก ขนาด 11 1/2 นิ้ว * 17 1/2 นิ้ว ชุดละ 4 ใบ มีปก 1 ใบ กระดาษอาร์ต 105 แกรม
ปฏิทินภาพชุดใหญ่สามารถเลือกได้ แบบละ 100 ชุด