เป็นการนำเสนอหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์
ของท่านให้ชัดเจน และตรงเป้าหมายที่ชัดเจน ให้เห็นภาพของสินค้า เพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้น ไม่ว่าท่านต้องการ อาบเงา อาบด้าน หรือบริการด้านการพิมพ์ เราเน้นงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และ
ตรงความต้องการของลูกค้า
   
โบรชัวร์

แฮงค์เกอร์

ฉลากสินค้า

สติ๊กเกอร์