1 2 3 4

แบบปฏิทินภาพชุดใหญ่ ปี 2556
ภาพชุดใหญ่ ขนาด 15 1/4 นิ้ว * 21 3/8 นิ้ว ชุดละ 4 ใบ มีปก 1 ใบ กระดาษอาร์ต 105 แกรม
ปฏิทินภาพชุดใหญ่สามารถเลือกได้ แบบละ 100 ชุด