1 2 3 4

แบบปฏิทินโปสเตอร์ปี 2556
ขนาด 15.5x21.5 นิ้ว
ปฏิทินรายเดือน 15.5x6 นิ้ว
ปฏิทินโปสเตอร์สามารถเลือกได้ รูปละ 100 ใบ